Suman

GPAT-2018

B.Pharm. (2014-2018 Batch)

Anil Kumar

GPAT-2017

B.Pharm. (2013-2017 Batch)

Kirandeep Kaur

GPAT-2019

B.Pharm. (2015-2019 Batch)